Polityka Prywatności


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://mercedes.click jest Marzanna Jakubowska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą ?Firma MJM Marzanna Jakubowska? wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności: ul. gen. Józefa Bema 11/58 15-369 Białystok, Podlaskie adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected], zwany/a dalej “Administratorem”.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony https://mercedes.click/ w przypadku:
  a. skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego,
  b. złożenia przez użytkownika zamówienia w sklepie internetowym.
  c. przekazania Użytkownika danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. (?Bank?) w związku z:
  I. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi
  udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  II. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez
  klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu
  instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  III. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). IV. przekazania Użytkownika danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową ?Kup z Twisto? i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
 3. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator
  przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
  a. Imię i nazwisko,
  b. Data urodzenia,
  c. Adres (zamieszkania),
  d. Adres e-mail,
  e. Numer telefonu,
  f. NIP
 4. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe
  użytkowników przechowywane są przez Administratora:
  a. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie
  umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po
  tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia
  roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin
  przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia
  okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
  gospodarczej – trzy lata.
  b. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak
  długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez
  okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie
  może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec
  niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin
  przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia
  okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
  gospodarczej – trzy lata.
 5. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 6. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 7. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 9. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przezniego dane są:
  a. przetwarzane zgodnie z prawem,
  b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

3. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 2, dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych,którymi mogą być:
  a) ING Bank Śląski S.A.
  b) Twisto Polska sp. z o.o.

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ
ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
  a. Dostęp do danych ? art. 15 RODO
  b. Sprostowanie danych ? art. 16 RODO.
  c. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) ? art. 17
  RODO.
  d. Ograniczenie przetwarzania ? art. 18 RODO.
  e. Przeniesienie danych ? art. 20 RODO.
  f. Sprzeciw ? art. 21 RODO
  g. Cofnięcie zgody ? art. 7 ust. 3 RODO.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: [email protected].
 4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań ? Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych
  przez Wojewodę Podlaskiego narusza przepisy RODO – Klient ma
  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do:
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa

5. PLIKI “COOKIES”

 1. Strona Administratora używa plików ?cookies?.
 2. Instalacja plików ?cookies? jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach ?cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”: sesyjne i stałe
  a. ?Cookies? ?sesyjne? są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
  b. ?Stałe? pliki ?cookies? przechowywane są w urządzeniu końcowym
  użytkownika przez czas określony w parametrach plików ?cookies? lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą doopracowania statystyk korzystania ze strony.
 5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików ?cookies? do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików ?cookies? dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarkiinternetowej).

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów
  oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. W przypadku, gdy podanie przez użytkownika danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez użytkownika danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
 5. W przypadku, gdy podanie przez Użytkownika danych osobowych następuje w celu przekazania Użytkownika danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
 6. W przypadku przekazania Użytkownika danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Użytkownika płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
 7. W przypadku przekazania Użytkownika danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem. W przypadku przekazania Użytkownika danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Użytkownika towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową ?Kup z Twisto? i udostępnieniem tejformuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep
  internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem
  internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.